Trygt og godt barnehagemiljø

Alle barn i Odda kommune skal oppleva tryggleik og inkludering når dei er i barnehagen. Barna skal bli lytta til og tatt på alvor. Alle vaksne har eit særleg viktig ansvar her. Eit ansvar som inneber at ein må være aktivt tilstades i leik og samspel med barna, ha kompetanse om kva ein skal observere, ”ta grep” og sette i verk tiltak på eit tidleg tidspunkt.

Melde frå til barnevernet – kva skal barnehagen gjere?

Alle som er ansatt i barnehagen har ei plikt til å fylgje med og melde til barnevernet om dei ser noko som kan vere skadeleg for barnet.

Odda kommune som barnehageeigar og styrarane er ansvarleg for at alle ansatte kjenne til regelverk og rutinar rundt meldeplikt til barnevernet.

Plan mot mobbing

Odda kommune har fokus på førebygging og tidleg innsats.

Handlingsplan mot mobbeadferd i barnehagen er ein del av beredskapsplanen som er utarbeidd for barnehagane i Odda kommune. Planen gjev informasjon til foreldre, tilsette i barnehagane og andre instansar om korleis ein førebyggjer og handterer mobbeadferd.

Når foreldra ikkje bur saman

Det kan i enkelte tilfelle vera vanskeleg for dei tilsette i barnehagane å vita korleis dei skal forhalda seg til foreldre som ikkje bur saman. I dette heftet har vi samla opplysningar for å sikreat barnehagane har kunnskap om innhaldet i omgrepa foreldreansvar, fast bustad og samværavtale. Denne kunnskapen er ein naudsynt betingelse for at barnehagane skal kunna oppfylla sin informasjons-, rettleiings- og tagnadsplikt i tilhøve til skilde foreldre.

Barnehagane ved pedagogisk leiar eller styrar må i samarbeid med aktuelle foreldra fylla ut skjemaet «Foreldre som ikkje bur saman». Det vil gje barnehagen eit oversyn over kva for avtaler foreldra har.

Barnehagen har rutiner for å innhenta informasjon om foreldreansvar for barna i barnehagen. Dette gjer de ved å nytta skjemaet «tillatelser og opplysninger om mitt barn i barnehagen.» 

Skjema

Aktuelle skjema: