Trygt og godt barnehagemiljø

Alle barn i Odda kommune skal oppleva tryggleik og inkludering når dei er i barnehagen. Barna skal bli lytta til og tatt på alvor. Alle vaksne har eit særleg viktig ansvar her. Eit ansvar som inneber at ein må være aktivt tilstades i leik og samspel med barna, ha kompetanse om kva ein skal observere, ”ta grep” og sette i verk tiltak på eit tidleg tidspunkt.

Plan mot mobbing

Odda kommune har fokus på førebygging og tidleg innsats.

Handlingsplan mot mobbeadferd i barnehagen er ein del av beredskapsplanen som er utarbeidd for barnehagane i Odda kommune. Planen gjev informasjon til foreldre, tilsette i barnehagane og andre instansar om korleis ein førebyggjer og handterer mobbeadferd.

Når foreldra ikkje bur saman

Det kan i enkelte tilfelle vera vanskeleg for dei tilsette i barnehagane å vita korleis dei skal forhalda seg til foreldre som ikkje bur saman. I dette heftet har vi samla opplysningar for å sikreat barnehagane har kunnskap om innhaldet i omgrepa foreldreansvar, fast bustad og samværavtale. Denne kunnskapen er ein naudsynt betingelse for at barnehagane skal kunna oppfylla sin informasjons-, rettleiings- og tagnadsplikt i tilhøve til skilde foreldre.

Barnehagane ved pedagogisk leiar eller styrar må i samarbeid med aktuelle foreldra fylla ut skjemaet «Foreldre som ikkje bur saman». Det vil gje barnehagen eit oversyn over kva for avtaler foreldra har.

Barnehagen har rutiner for å innhenta informasjon om foreldreansvar for barna i barnehagen. Dette gjer de ved å nytta skjemaet «tillatelser og opplysninger om mitt barn i barnehagen.» 

Skjema

Noken skjema skal fyllast ut i

 

 

 

Andre aktuelle skjema: