Verktøykassen

Verktøykassa skal vera til hjelp i den daglege tilretteleggingen i både barnehage og skule. Verktøykassa har ikkje ei uttømmande liste, men inneheld ein del konkrete tiltak for utprøving. Målet er at det skal komma fleire verktøy til undervegs.
Førebels finst det verktøyet for mistanke om språkvanskar, lese- og skrivevanskar, sosiale og emosjonelle vanskar og konsentrasjons- og merksemdvanskar.

Verktøykassen Barnehagar

Det har vorte utarbeidd ein eigen verktøkasse for barnehagane som inneheld all informasjon du treng ift merksemdområda språkvanskar, lese- og skrivevanskar, sosiale og emosjonelle vanskar og konsentrasjons- og merksemdvanskar.

 

Verktøykassen for barnehagar finn du her.